Kullanım Sözleşmesi

Kullanım Sözleşmesi

Monfast Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. Kullanıcı Sözleşmesi

1.TARAFLAR

İşbu Elektronik Hizmetleri Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”); İstanbul adresinde bulunan Monfast Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. (“Monfast”) ile (“Kullanıcı”) arasında akdedilmiştir.İşbu Sözleşme kapsamında Monfast ve Kullanıcı ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar”olarak anılacaktır.

2.TANIMLAR

Elektronik Para: Elektronik para ihraç eden kuruluş tarafından kabul edilen fon karşılığı ihraç edilen, elektronik olarak saklanan, bu Kanunda tanımlanan ödeme işlemlerini gerçekleştirmek için kullanılan ve elektronik para ihraç eden kuruluş dışındaki gerçek ve tüzel kişiler tarafından da ödeme aracı olarak kabul edilen parasal değer

– Fon: Banknot, madeni para, kaydi para veya elektronik para
– Hassas Ödeme Verisi: Ödeme emrinin verilmesinde veya kimlik doğrulamasında kullanılan, ele geçirilmesi veya değiştirilmesi halinde dolandırıcılık ya da sahte işlem yapılmasına imkân verebilecek şifre, güvenlik sorusu, sertifika, şifreleme anahtarı ile PIN, kart numarası, son kullanma tarihi, CVV2, CVC2 kodu gibi Ödeme Aracı’na ilişkin kişisel güvenlik bilgileri
– Kanun: 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri veElektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun
– Kurum: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
– Kullanıcı: Monfast tarafından ihraç edilen elektronik parayı satın alan ve kullanan kişiler
– Ödeme Aracı: Kullanıcı tarafından ödeme emrini vermek için kullanılan kart, cep telefonu, şifre ve benzeri araç
– Ödeme Hesabı: Kullanıcı adına Monfast nezdinde açılan ve ödeme işleminin yürütülmesinde kullanılan hesap
– 6698 Sayılı Kanun: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
– Veri İşleyen: 6698 sayılı Kanun kapsamında Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi
– Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi Yukarıda yer alantanımlar ile Kanun ve 6698 Sayılı Kanun’da yer alan tanımlar arasında herhangi bir çelişki olması halinde mevzuatta yer alan tanımlar geçerli olacaktır.

3.KONU

– İşbu Sözleşme, Monfast tarafından Kanun kapsamında Kurum tarafından verilen faaliyet izni çerçevesinde verilmekte olan elektronik para hizmetlerinden Kullanıcı’nın faydalanabilmesine ilişkin koşulları ve Taraflar’ın bu kapsamdaki hak ve yükümlülüklerini düzenlemek üzere akdedilmiştir.

4.HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

4.1 Kullanıcı, işbu Sözleşme’de yer alan hizmetlerden yararlanmak için vereceği bilgileri Monfast nezdinde bulunan üyelik hesabına eksiksiz ve doğru olarak tanımlamayı taahhüt eder. Verilen bilgilerin eksik olması veya güncel olmaması halinde Monfast hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.
4.2 Monfast, Kullanıcı tarafından Elektronik Para ihracı talebinde bulunulması halinde Kullanıcı tarafından tanımlı kredi kartı, banka kartı veya hesabı üzerinden iletilen fon kadar Elektronik Parayı ihraç ederek Kullanıcı’ya sunacağını ve ihraç edilen Elektronik Paranın fona çevrilme talebini mevzuatın elvermesi koşulu ile fona çevireceğini ve elektronik para karşılığında alınacak fonun tutarını gösteren dekontu elektronik ortamda Kullanıcı’ya sunacağını kabul ve beyan eder.
4.3 Monfast, Kullanıcı talebi doğrultusunda Kullanıcı’dan alınan fona eşit miktardaElektronik Para ihraç edebilecektir. Kullanıcı, yalnızca Monfast’in üye işyerlerinde gerçekleştireceği alışverişlerde Elektronik Para kullanılabileceğini kabul ve beyan eder.
4.4 Söz konusu işlemler için verilmesi gereken Ödeme işlemine ilişkin onay, kararlaştırılan yönteme uygun olarak, işlem gerçekleşmeden önce ya da Taraflar arasında anlaşılmış olması halinde işlemin gerçekleşmesinden sonra verilir. Onay’ın Monfast’a ulaştıktan sonra aksi Taraflarca kararlaştırılmadıkça geri alınamaz. Kararlaştırılan yönteme uygun olarak onaylanmamış ödeme işlemi yetkilendirilmemiş sayılır. Bu halde Monfast herhangi bir işlem gerçekleştirmeyecektir.
4.5 Monfast ödeme işleminin gerçekleşmemiş veya hatalı gerçekleşmiş kısmını Kullanıcı’nın Monfast hesabına iade edecektir. Monfast ayrıca Kullanıcı adına gelen ödemelerde tutarı derhal Kullanıcı’nın hesabına aktararak kullanımına hazır hale getirir. Monfast herhangi bir şüphe veya riskli işlem tespiti haline ödeme işlemini durdurma ve tutarı bloke etme hakkına sahiptir.
4.6 Kullanıcı, herhangi bir zamanda Elektronik Paranın kısmen veya tamamen fona çevrilmesi talebinde bulunabilecektir. Monfast, Mevzuat uyarınca aksi yönde bir hak veya yükümlülüğü bulunmadığı sürece, Kullanıcı’nın talebi üzerine Elektronik Para karşılığı kadar fonun geri ödenmesine ilişkin işlemleri gerçekleştirecektir. Monfast, Elektronik Paranın karşılığı olan fonu yalnızca Kullanıcı’nın iletmiş olduğu ve sistemde kayıtlı olan banka hesabına ödemektedir. Ödemenin yapılabilmesi için Kullanıcı’nın hesabının onaylanmış olması gerekmektedir. Hesaba dair bilgilerin yanlış veya eksik verilmesi nedeniyle işlemlerin gereği gibi yerine getirilmemesinden Monfast sorumlu tutulamaz.
4.7 Ödeme Emri Monfast’e ulaştığı anda geri alınamayacak olup, söz konusu Ödeme Emrinin 17:00’dan sonra Monfast’e ulaşması halinde işlemler takip eden iş günü başlatılacaktır.
4.8 Kullanıcı, Hizmetin kullanımı için oluşturulan Kullanıcı hesabını (ilgili Kullanıcı adı ve şifre dahil), sahip olduğu Ödeme Aracı’na ve Hassas Ödeme Verilerini korumaktan sorumlu olacak ve bunları üçüncü kişilerle paylaşmayacaktır. Bahsi geçen bilgiler veya Ödeme Aracı’nın kaybolması, çalınması veya yetkisiz bir şekilde kullanımının söz konusu olması halinde Kullanıcı durumu derhal Monfast’e bildirmekle yükümlüdür.
4.9 Monfast, işlemlere ilişkin olarak limit belirleme hakkını haizdir. Kullanıcı, belirlenen işlem limitleri ile bağlı olduğunu, bu limitlerin üzerinde işlem gerçekleştiremeyeceğini kabul eder. Monfast Sözleşme’de belirlenen yöntem ve sürelere uygun şekilde bildirim yaparak işlem limitlerini güncelleyebilir.
4.10 Monfast gerçekleştirilen tüm işlemlerde para birimi olarak, Türk Lirası kullanılacaktır.
4.11 Kullanıcı, Monfast tarafından sağlanan hizmetleri yasalara veya genel hukuk kurallarına aykırı kullanmayacağını, aksi halde meydana gelen zararlardan münhasıran sorumlu olduğunu kabul eder.
4.12 Monfast, yalnızca işbu Sözleşme’den kaynaklanan yükümlülüklerinin ihlali nedeniyle meydana gelen doğrudan zararlardan mahkeme nezdinde ispatlanan kusuru oranında sorumlu olup, kendi kusurunun bulunmadığı üçüncü şahıs veya Kullanıcı tarafından neden olunan zararlardan hiçbir surette sorumlu tutulamaz.
4.13 Monfast, kusuru dahilinde bulunmayan, öngörülemeyen veya engellenemeyen durumlar neticesinde meydana gelen gecikmelerden, ödeme işlemin gerçekleştirilememesinden veya ödeme işleminde kendi kusuru dışında hata meydana gelmesinden veya bunların sonucunda meydana gelen zararlardan sorumlu tutulamaz.
4.14 Monfast, işbu Sözleşmede yer alan hüküm ve koşulları dilediği zaman değiştirebilecek olup, Sözleşme’de yapılacak diğer değişiklikler için Kullanıcı’ya www.monfast.com adresinden 30 (otuz) gün öncesinden bildirimde bulunacaktır. Kullanıcı’nın değişikliklerde mutabık kalmaması halinde Sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır. Kullanıcı’nın değişikliğe itiraz etmemesi halinde değişiklik kabul edilmiş sayılacaktır. Monfast tarafından yapılan bildirimler www.monfast.com adresinde derhal yayınlanacak olup, Kullanıcı web sitesinde yer alan işbu Sözleşme metnine dilediği zaman ulaşabilecektir.
4.15 Kullanıcı, Hizmetin kullanımı için oluşturulan Kullanıcı hesabını (ilgili Kullanıcı adı ve şifre dahil), sahip olduğu Ödeme Aracı’na ve Hassas Ödeme Verilerini korumaktan sorumlu olacak ve bunları üçüncü kişilerle paylaşmayacaktır. Bahsi geçen bilgiler veya ÖdemeAracı’nın kaybolması, çalınması veya yetkisiz bir şekilde kullanımının söz konusu olması halinde Kullanıcı durumu derhal info@monfast.com adresine e-posta göndererek veya 0 850 971 71 71 numaralı çağrı merkezinden ulaşarak bildirmekle yükümlüdür.
4.16 Kullanıcı, Monfast tarafından sağlanan hizmetlere ilişkin şikayetleri aşağıda belirtilen şekillerde haber verme hakkına sahiptir:

a. Yetkili çalışana +90 850 971 7171 telefon numarasından ulaşarak,
b. destek@monfast.com e-mail adresine, veya
c. Atatürk Mahallesi Ataşehir Bulvarı Ertuğrul Gazi Sokak Metropol Istanbul A Blok No:2E Kat:L1 F:9 Ataşehir/Istanbul adresine iadeli taahhütlü posta göndermek suretiyle.

4.17 Kullanıcı, ödeme işleminin gerçekleşebilmesi için Kullanıcı, ödeme arayüzünde talep edilen bilgileri eksiksiz olarak ve gerçeğe uygun bir şekilde sunacaktır.

5.CHARGEBACK (GERİ ÖDEME)

5.1 Monfast, yetkisiz işlemin varlığına ilişkin herhangi bir şüphe, risk veya haklı bir nedenin bulunması halinde Kullanıcı’nın işlemlerini kabul etmeme veya durdurma hakkını saklı tutar.
5.2 Monfast, Ödeme İşleminin gerçekleşmemiş veya hatalı gerçekleşmiş kısmını Kullanıcı’ya iade edebilir. Ürün ve hizmet alımında charge back talepleri ile ilgili ürün ve hizmeti sağlayan üçüncü kişi ve/veya kuruluşun sorumluluğu devam etmektedir.
5.3 Monfast, charge back ile ilgili olarak Kullanıcı’dan talebine ilişkin gerçeğe dayalı kanıtlar sunmasını isteyebilir. Monfast, Kullanıcı’nın geri ödeme talebini kabul edebilir ya da gerekçeleri ile reddedebilir. Kullanıcı bu halde Monfast’a karşı herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul ve beyan eder.

6.ÖDEME VE ÜCRETLER

6.1 İşbu Sözleşme kapsamında Kullanıcısı’na sunulan hizmetlerle ile ilgili ödemesi gereken ücretler, EK-1’de yer alan ücret tablosunda belirtilen şekildedir. Monfast, işbu Sözleşmede yer alan ve uygulanan ücretleri dilediği zaman ve herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkına sahiptir. Kullanıcı bu halde herhangi bir itiraz iler sürmeyeceğini kabul ve beyan eder. Ödeme işlemi için Kullanıcı tarafından ödenen/ödenecek toplam ücret ve ücretlerin dökümü Monfast tarafından Kullanıcı’ya iletilecektir.
6.2 Kullanıcı’nın ödemekle yükümlü olduğu ücretleri ödemekten imtina etmesi halinde Monfast söz konusu ücreti yasal faizi ile birlikte talep etme ve uğradığı her türlü zararın tazminini isteme hakkını saklı tutar. Ödemeler tamamlanıncaya kadar Monfast Kullanıcı’ya ait hesapları bloke edebilir.

7.LİSANS VE TELİF HAKLARI

7.1 Kullanıcı, işbu Sözleşme kapsamında Monfast tarafından sağlanan hizmetler kapsamında ve tüm hakları münhasıran Monfast’a ait olan web sitesini, yazılımları, programları, sistem mimarisini ve sistem kodlarını sadece işbu Sözleşme süresince ve Sözleşme hükümlerine uygun olarak kullanacağını, yazılımlara ait kaynak kodlarını, ara yüzleri, sistem mimarisini ve sistem kodlarını tamamen veya kısmen, doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir şekilde kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, satmayacağını, ücretli veya ücretsiz olarak devretmeyeceğini, değiştirmeyeceğini, yaymayacağını, umuma sunmayacağını, herhangi bir şekilde üçüncü şahısların kullanımına açmayacağını, içeriğinde değişiklik yapmayacağını, kaynak kodu dönüştürme veya ters mühendislik işlemleri uygulamayacağını ve işbu sözleşme kapsamı dışında kullanmayacağını, işbu madde hükmüne aykırı hareket etmesi Monfast’ın uğrayacağı tüm zararları nakden ve defaten karşılayacağını kabul ve taahhüt eder.

8.SÜRE VE FESİH

8.1 İşbu Sözleşme, Kullanıcı tarafından onaylanması ile birlikte yürürlüğe girecek olup, burada Taraflarca feshedilmediği sürece yürürlükte kalacaktır.
8.2 Kullanıcı, herhangi bir zamanda 30 gün, Monfast 2 ay önceden yapacağı yazılı bildirimle işbu Sözleşme’yi feshedebilecektir. Bu halde Kullanıcı, Monfast tarafından yerine getirilen hizmetlerin ödemelerini eksiksiz olarak yerine getirmekle yükümlüdür.
8.3 Monfast’in Kanun kapsamındaki faaliyet izninin herhangi bir nedenle sonlanması halinde, işbu Sözleşme kendiliğinden sona erer
8.4 Kullanıcı’nın herhangi bir ihlali bulunması halinde Monfast, Sözleşmeyi derhal feshedebilir ve Kullanıcı hesaplarını bloke edebilir. Monfast’in ihlal nedeni ile herhangi bir zarara uğraması halinde Kullanıcı her türlü zararı ilk talep üzerine derhal ve peşinen ödemekle yükümlüdür.
8.5 Monfast, Kullanıcı’nın acze düşmesi, iflas, iflasın ertelenmesi, mal varlığının tümünü ya da önemli bir bölümünü elden çıkarması, halinde, işbu Sözleşme kapsamındaki hizmetlerini durdurarak Sözleşme’yi herhangi bir tazminat ödemeksizin feshetme hakkına sahiptir.

9.MÜCBİR SEBEP

İşbu Sözleşme’nin imzalandığı tarihte var olmayan ve öngörülemeyen, Taraflar’ın veya tek bir Taraf’ın çalışma imkanlarını kısmen veya tamamen, geçici veya daimî olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen beşeri ve doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, grev, lokavt vb. gibi haller ile Taraflar’ın kontrolü haricinde zuhur eden sair haller mücbir sebep sayılır. Mücbir sebebe maruz kalan Taraf durumu derhal diğer Tarafa yazılı olarak bildirir ve mücbir sebep süresi boyunca Taraflar’ın edimleri askıya alınır. Mücbir sebepler ortadan kalkınca Sözleşme kaldığı yerden devam eder. Mücbir sebep halinin 1 (bir) aydan uzun sürmesi halinde, hakları ihlal edilen Taraf işbu Sözleşme’yi tazminatsız olarak feshedebilir.

10.DİĞER HÜKÜMLER

10.1 Sözleşme Değişiklikleri Monfast, işbu Sözleşmede yer alan hüküm ve koşulları dilediği zaman değiştirebilecek olup, Sözleşme’de yapılacak diğer değişiklikler için Kullanıcı’ya www.monfast.com adresinden 30 (otuz) gün öncesinden bildirimde bulunacaktır. Kullanıcı’nın değişikliklerde mutabık kalmaması halinde Sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır. Kullanıcı’nın değişikliğe itiraz etmemesi halinde değişiklik kabul edilmiş sayılacaktır. Monfast tarafından yapılan bildirimler www.monfast.com adresinde derhal yayınlanacak olup, Kullanıcı web sitesinde yer alan işbu Sözleşme metnine dilediği zaman ulaşabilecektir.
10.2 Delil Taraflar, bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda Monfast’a ait defter ve kayıtlarının, bilgisayar kayıtlarının, veri tabanında ve sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtların, faks mesajlarının, anlık mesajlaşma uygulamaları yazışmalarının, e-maillerinin, sosyal medya yazışmalarının, muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bunların kesin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
10.3 Tebligat ve Yazışmalar Tarafların Kanuni adresleri işbu Sözleşme giriş kısmında belirtildiği gibidir. Bu adreslere yapılan tebligatlar, Taraflara yapılmış gibi sayılacaktır. Taraflar adreslerinde meydana gelen değişikliklerini 10 (on) gün zarfında Sözleşme taraflarına, noter vasıtasıyla yazılı olarak duyurulacağını, aksi halde protokolde yazılı adreslere yapılacak tebligatların tarafları bağlayacağı ve geçerli yasal tebligat olarak kabul edileceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.
10.4 Devir Ve Temlik Yasağı Kullanıcı, işbu Sözleşme’yi ve bu Sözleşme ile sahip olduğu hak, alacak ve yükümlülüklerini tamamen ve/veya kısmen hiçbir şekil ve koşulda 3. kişiye devir ve temlik edemez.
10.5 Sözleşmenin Bütünlüğü İşbu Sözleşme’nin herhangi bir maddesinin paragrafının veya cümlesinin geçersiz veya uygulanması mümkün olmadığı herhangi bir şekilde kabul edilirse bu geçersizlik veya uygulanmama Sözleşme’nin diğer maddeleri veya aynı maddenin diğer paragraf veya cümlelerine etmeyecektir. Taraflar, işbu Sözleşme’nin yürürlüğünü veya geçerliliğini kaybetmiş olan hükümlerini, işbu Sözleşme’nin ifadesi ve amacına en uygun içerik ve amaca sahip olan hükümlerle yazılı mutabakat sağlayarak değiştireceklerini kabul etmektedirler.
10.6 Feragat Taraflar, işbu Sözleşme’nin yürürlüğü süresince Sözleşme’den doğan herhangi bir hakkını kullanmamış olması veya karşı taraftan herhangi bir edimi yerine getirmesi istenmemiş olması o haktan feragat ettiği ve ileride bu edimin ifasını istemeyeceği anlamına gelmeyecektir.
10.7 Vergi ve Harçlar İşbu Sözleşme’den doğan damga vergisi Taraflarca eşit olarak ödenecek
10.8 Uygulanacak Hukuk ve Yetki İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İş bu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. İşbu Sözleşme 7 (yedi) sayfadan ibaret olup, tarihinde Kullanıcı tarafından elektronik ortamda onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

pci-dss
tcmb

Copyright 2020 Monfast. All rights reserved.