Sanal Pos Kullanıcı Sözleşmesi

Sanal Pos Kullanıcı Sözleşmesi

 1. TARAFLAR

 

İşbu Ödeme Hizmetleri Sözleşmesi (“Sözleşme”);

 

 1. Atatürk Mahallesi Ataşehir Bulvarı Ertuğrul Gazi Sokak Metropol İstanbul Sitesi A Blok No:2E Kat:L1 D:9 Ataşehir Istanbul adresinde bulunan Monfast Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. (“Monfast”)ile

 

 1. ________________________adresinde bulunan ______________________ (“Şirket”)arasında akdedilmiştir İşbu Sözleşme kapsamında Monfast ve Şirket ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte”Taraflar” olarak anılacaktır.

 

 1. TANIMLAR

 

Charge back: Ödeme kartı sahibinin, ödeme kartından gerçekleştirilen ödeme işleminin rızası olmadan yapıldığına ilişkin itirazının haklı bulunması halinde itiraz edilen işlem tutarının ilgili mağazadan tahsil edilip ve kart sahibi bankaya aktarılması işlemi,

 

Elektronik Para: Elektronik para ihraç eden kuruluş tarafından kabul edilen fon karşılığı ihraç edilen, elektronik olarak saklanan, bu Kanunda tanımlanan ödeme işlemlerini gerçekleştirmek için kullanılan ve elektronik para ihraç eden kuruluş dışındaki gerçek ve tüzel kişiler tarafından da ödeme aracı olarak kabul edilen parasal değer,

 

Fon: Banknot, madeni para, kaydi para veya elektronik para,

 

Hassas Ödeme Verisi: Ödeme emrinin verilmesinde veya kimlik doğrulamasında kullanılan, ele geçirilmesi veya değiştirilmesi halinde dolandırıcılık ya da sahte işlem yapılmasına imkân verebilecek şifre, güvenlik sorusu, sertifika, şifreleme anahtarı ile PIN, kart numarası, son kullanma tarihi, CVV2, CVC2 kodu gibi Ödeme Aracı’na ilişkin kişisel güvenlik bilgileri,

 

Havale / EFT ile Ödeme: Şirket’in, hizmet ve mal satış işlemleri için Müşterilerden Monfast ödeme hesaplarını kullanarak banka havalesi ve EFT yöntemi ile tahsilat yapılabilmesinin sağlanması hizmeti,

 

Hizmet: Kanun ve ikincil mevzuatı kapsamında Monfast’in ödeme hizmet sağlayıcısı olarak Şirket’e sunmaya yetkili olduğu ödeme ve elektronik para, kart saklama ve dolandırıcılık kontrolü hizmetlerinden Tarafların mutabakatı ile sunulmasına karar verilen ödeme hizmetleri,

 

İnternet Sitesi: Şirket’in işlettiği ve ürün ve hizmetlerini satışa sunduğu web sitesi ve/veya uygulama,

 

Kanun: 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun,

 

Kart Saklama Hizmeti: Müşteri’nin Monfast adına rızasının alınması suretiyle aynı Müşteri’nin sonraki alışverişlerinde bir token oluşturarak tek tıkla ve/veya tekrarlayan ödemeler yapabilmesi için verilerinin toplanması, muhafaza edilmesi hizmeti.

 

Kurum: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu,

 

KVKK: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,

 

Müşteri: Şirket tarafından sunulan mal veya hizmetleri satın alan kişi,

 

Ödeme Aracı: Müşteri tarafından ödeme emrini vermek için kullanılan kart, cep telefonu, şifre ve benzeri kişiye özel araç,

 

Ödeme Hesabı: Şirket adına Monfast nezdinde açılan ve ödeme işleminin yürütülmesinde kullanılan hesap,

 

Sahtecilik Önleme: Elektronik ödeme yöntemlerine ilişkin dolandırıcılık önleme filtresi kullanımı vasıtasıyla sağlanan güvenlik hizmeti,

 

Sanal POS: Şirket, hizmet ve mal satış işlemleri için Müşterilerden Monfast’in anlaşmalı kuruluşları tarafından tahsis edilmiş tahsilat araçları aracılığı ile tahsilat gerçekleştirmesini sağlayan teknik alt yapı hizmeti,

 

Sözleşme:Taraflar arasında imzalanmış işbu sözleşme,

 

Şirket: Monfast tarafından verilen ödeme hizmetlerini kullanan tüzel kişi,

 

Veri İşleyen: KVKK kapsamında Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi,

 

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi,

 

Ücret: İşbu Sözleşme’de düzenlenen kapsam ve tutardaŞirket’e sağlanan Hizmetler karşılığında Şirket tarafından Monfast’e ödenecek tüm ücretler, komisyon bedeli, masraflar ve sair ödemeler anlamına gelir.Yukarıda yer alan tanımlar ile Kanun ve KVKK’de yer alan tanımlar arasında herhangi bir çelişki olması halinde mevzuatta yer alan tanımlar geçerli olacaktır.

 

 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU

 

İşbu Sözleşme, Monfast tarafından Kanun ve ikincil mevzuatı kapsamında, Kurum tarafından verilen faaliyet izni çerçevesinde verilecek ödeme hizmetlerine ilişkin Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerini düzenlemek üzere akdedilmiştir. Monfast müşteriler tarafından gerçekleştirilen ödemelerin Havale / EFT ile Ödeme ve / veya Sanal POS yöntemleriyle kabul edilmesi ve işleme alınması ve / veya elektronik para ve / veya Kart Saklama Hizmeti ve / veya Sahtecilik Önleme hizmetlerinden Şirket’in talebine bağlı olarak bir veya birkaçını sunacaktır.

 

 1. GENEL HÜKÜMLER

 

4.1 Şirket, işbu sözleşme kapsamında Monfast tarafından kendisine sunulacak hizmetleri yalnızca işbu Sözleşme’de belirtildiği şekilde ve amaçta kullanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

4.2 Şirket, Monfast’in işbu sözleşme kapsamında sağlamış olduğu hizmetler ile Müşteri’ye sunulacak ürünlerin ve hizmetlerin hukuka veya Monfast’in politikalarına aykırı olup olmadığını, bunlara hizmet edip etmediğini veya kanunlar tarafından yasaklanıp yasaklanmadığını kontrol etmekle ve hukuka aykırı ürün ve hizmetlerin teşhir edilmesine veya satılmasına engel olmakla yükümlüdür.

 

4.3 Şirket, işbu Sözleşmede yer alan hizmetlerden yararlanmak için vereceği bilgileri Monfast nezdinde bulunan üyelik hesabına eksiksiz ve doğru olarak tanımlamayı taahhüt eder. Verilen bilgilerin eksik olması veya güncel olmaması halinde Monfast hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

 

4.4 Şirket, nezdinde hiçbir koşul altında Hassas Ödeme Verisi’ni bulundurmayacak, işlemeyecek ve kaydetmeyecektir.

 

4.5 Monfast işlemlere ilişkin olarak limit belirleme hakkını haizdir. Şirket, belirlenen işlem limitleri ile bağlı olduğunu, bu limitlerin üzerinde işlem gerçekleştiremeyeceğini kabul eder. Monfast Sözleşme’de belirlenen yöntem ve sürelere uygun şekilde bildirim yaparak işlem limitlerini güncelleyebilir.

 

4.6 Şirket, Monfast tarafından sağlanan hizmetleri yasalara veya genel hukuk kurallarına aykırı kullanmayacağını, aksi halde meydana gelen zararlardan münhasıran sorumlu olduğunu kabul eder.

 

4.7 Şirket, ticaret sicil belgesi sureti, vergi levhası sureti, imza sirküleri aslı, temsil etmeye yetkili kişilerin nüfus cüzdanı suretleri ve / veya nüfus cüzdanı suretini (gerçek kişiler için) Monfast Hizmetini kullanmadan önce Monfast’e ileteceğini ve işbu sözleşme süresince anılan belgelerde değişiklik meydana gelmesi veya herhangi bir nedenle yenilenmesi halinde en kısa sürede Monfast ile paylaşacağını kabul beyan ve taahhüt eder.

 

4.8 Şirket, Hizmetleri kullanarak genel ahlak ve adaba aykırı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin yürürlükteki kanun ve mevzuat düzenlemeleri ile yasaklanmış mal ve / veya hizmetlerin satışını yapmayacaktır. Monfast, bu kapsama giren mal ve hizmetleri belirleme ve ayrıca kapsamı genişletme hakkına sahiptir.

 

4.9 Monfast, yalnızca işbu Sözleşme’den kaynaklanan yükümlülüklerinin ihlali nedeniyle meydana gelen doğrudan zararlardan mahkeme nezdinde ispatlanan kusuru oranında sorumlu olup, kendi kusurunun bulunmadığı üçüncü şahıs veya Şirket tarafından neden olunan zararlardan hiçbir surette sorumlu tutulamaz.

 

4.10 Monfast, kusuru dahilinde bulunmayan, öngörülemeyen veya engellenemeyen durumlar neticesinde meydana gelen gecikmelerden, ödeme işlemin gerçekleştirilememesinden veya ödeme işleminde kendi kusuru dışında hata meydana gelmesinden veya bunların sonucunda meydana gelen zararlardan sorumlu tutulamaz.

 

4.11 Monfast, her zaman Şirket’in işbu Sözleşme’den doğan yükümlülüklere uygun davranıp davranmadığına ilişkin denetleme ve ilgili bilgi ve belgeleri eksiksiz olarak talep etme hakkına sahiptir.

 

4.12 Şirket, işbu Sözleşme’nin taraflar arasında geçerli olduğu süre boyunca kendi adına, Monfast’in kabul edeceği bir banka hesabı bulundurmakla yükümlüdür. Banka Hesabı’nda meydana gelecek değişiklikler, Taraflarca işbu Sözleşmeye ek olarak yapılacak yazılı bir protokol ile düzenlenmedikçe geçerli olmayacaktır.

 

4.13 Şirket, Hizmetin kullanımı için oluşturulan Şirket hesabını (ilgili Şirket adı ve şifre dahil), sahip olduğu Ödeme Aracı’na ve Hassas Ödeme Verilerini korumaktan sorumlu olacak ve bunları üçüncü kişilerle paylaşmayacaktır. Bahsi geçen bilgiler veya Ödeme Aracı’nın kaybolması, çalınması veya yetkisiz bir şekilde kullanımının söz konusu olması halinde Şirket durumu derhal destek@Monfast.com adresine e-posta göndererek veya +90 850 399 26 19 numaralı çağrı merkezinden ulaşarak bildirmekle yükümlüdür.

 

4.14 Şirket, kayıp veya çalıntı Ödeme Aracı’nın kullanılması veya kişisel güvenlik bilgilerinin gereği gibi muhafaza edilmemesi nedeniyle Ödeme Aracı’nın başkaları tarafından kullanılması hallerinde madde 4.13’da düzenlenen bildirim yükümlülüğünü yerine getirmesi şartıyla bildirim sonrasına ilişkin işlemlerden sorumluluğu söz konusu olmayacaktır.

 

4.15 Şirket, Monfast tarafından sağlanan hizmetlere ilişkin şikayetleri aşağıda belirtilen şekillerde haber verme hakkına sahiptir:

 

 1. a. Yetkili çalışana +90 850 971 71 71 telefon numarasından ulaşarak,

  destek@monfast.com e-posta adresine, veya

 

 1. Atatürk Mahallesi Ataşehir Bulvarı Ertuğrul Gazi Sokak Metropol İstanbul Sitesi A Blok No:2E Kat:L1 D:9 Ataşehir Istanbul adresine iadeli taahhütlü posta göndermek suretiyle.

 

4.16 Monfast, 12.09.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 8538 Sayılı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı kapsamında 12.09.2019 tarihi itibari ile BSMV mükellefi olmuştur.

 

4.17 Şirket, İnternet Sitesi üzerinden gerçekleştirmiş olduğu faaliyet konusunun kısmen veya tamamen değiştirilmesi halinde, söz konusu değişiklik derhal yazılı olarak Monfast’e bildirmekle yükümlüdür. Yeni faaliyetin veya içeriğin Sözleşme’ye ve Monfast politikalarına uygunluğu Monfast tarafından kabul edilmesi halinde Şirket işbu Sözleşme kapsamında hizmet almaya devam edecektir. Değerlendirme sürecinde ve Monfast tarafından Şirket’in yeni faaliyetinin uygun bulunmaması halinde Monfast, Hizmeti herhangi bir ihbara lüzum olmaksızın sona erdirebilme veya askıya alabilme, herhangi bir tazminat ödemeksizin işbu Sözleşme’yi feshetme hakkına sahip olacaktır.

 

4.18 İşbu Sözleşme kapsamında verilecek Hizmetler aracılığı gerçekleştirilecek ödeme işlemlerine ilişkin ürün ve hizmetler üzerinde Monfast’in kontrol yükümlüğü ve bunlarla ilgili sorumluluğu bulunmamaktadır. Monfast, Hizmetleri kullanan bir Müşteri’nin işleminin fiilen sonuçlanmasını ve tamamlamasını taahhüt etmemektedir.

 

 1. SANAL POS HİZMETİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER

 

5.1 Monfast, işbu Sözleşme kapsamında Şirket tarafından İnternet Sitesi’nde satışa sunulan mal ve hizmet bedellerinin karşılığı olarak Müşteriler tarafından ödenen bedelleri işbu Sözleşme’de belirlenen koşullar altında kabul etmeyi ve Şirket’e ödemeyi taahhüt eder. Şirket, Müşteri tarafından gerçekleştirilen alışverişlerde Elektronik Para kullanılabileceğini kabul ve beyan eder.

 

5.2 Monfast, bahsi geçen ödemeleri bankalar ve anlaşmalı kuruluşlardan kaynaklanan sorunlar nedeniyle zamanında gerçekleşmemesinden sorumlu değildir.

 

5.3 Şirket, Monfast’in işbu sözleşme kapsamında sağlamış olduğu hizmetler ile satışı yasal olan ürünler ve hizmetlerin sunulacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Monfast’ın satışı hukuka aykırı olan ya da Monfast’in politikalarına ters düşen ürünlerin veya hizmetlerin sunulduğunun tespiti halinde, bu ürünlere veya hizmetlere ilişkin ödemeleri reddetme veya işbu sözleşme kapsamında sunmuş olduğu Hizmet’in kullanılmasını tamamen durdurma yetkisi bulunacaktır.

 

5.4 Şirket, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun, Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26. maddesinin 7. fıkrası uyarınca belirleyeceği kurumsal ve bireysel kredi kartı taksit sayılarına uyacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5.5 Şirket, İnternet Sitesi üzerinden aşağıda belirtilen mal ve hizmetlerle sınırlı olmamak üzere mevzuat gereği satışı yasak mal ve hizmetleri konu alan işlemler gerçekleştiremez;·

 

– Pornografik ürünler veya erotik nitelikteki hizmetler,·

– Çocuk pornografisi gösteren veya teşvikeden ürünler ve pornografi dağıtımı suçunun işlendiğine dair işaretler gösteren diğer cinsel uygulamalar,·

– Uyuşturucu ve psiko tropik maddelerin veya zehirlerin yaygınlaştırılması,·

– Reçeteli verilen ilaçların satışı,·

– Suça teşvik edebilecek veya neden olabilecek veya telif hakkı korumalarını teknik yollarla ortadan kaldıran ürünlerin satılması veya hizmetlerin sunulması,·

– Terör mevzuatı kapsamına giren ürün ve hizmetler,·

– Üçüncü şahıslar nezdinde Monfast’in itibarını zedeleyebilecek biçimde hakaret, sövme içeren diğer ürünler veya hizmetler,·

– Bahis borçları veya kumar kazançları için kumar faaliyetinin yeri ve türünden bağımsız olarak ödeme yapmak,·

– Üçüncü kişilerin fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal eden ürünler.

 

İnternet Sitesi üzerinden sunulan ürünlerin ve hizmetlerin işbu maddede belirtilenler arasında yer alıp almadığını, kanunlar tarafından satışı yasaklanmış ürün veya hizmet olup olmadığını ve ürünlerin ve hizmetlerin mevzuata uygun olarak satışının yapılıp yapılmadığını kontrol etmek ve temin etme yükümlülüğü münhasıran Şirket’e aittir.

 

5.6 Şirket, madde 5.5’te belirtilen veya bunlara hizmet eden ürün veya hizmetlerin sunulmasından dolayı, 4208 Sayılı Kanun ve 5549 Sayılı Kanun kapsamında uygulanacak yaptırımlardan ve madde 5.6.’ya aykırılıktan kaynaklanacaklar dahil olmak üzere Monfast’in uğrayacağı her türlü zararı, idari para cezasını ve uluslararası ödeme kuruluşları, lisansör kuruluşlar gibi hizmet sunarken bağlı olduğu kuruluşlar tarafından tahakkuk ettirecek her türlü masraf ve cezayı tamamen tazmin etmekle yükümlüdür. Monfast işbu maddeden doğan her türlü alacağını, Şirket’in Monfast uhdesindeki hak ve alacağından nakden ya da hesaben resen bloke, takas ve mahsuba yetkilidir

 

5.7 Monfast gerçekleştirilen tüm işlemlerde para birimi olarak Türk Lirası kullanılacaktır.

 

5.8 Şirket, kendisine veya üçüncü bir kişiye ait ödeme kartı kullanılarak kazanç elde etmek amacıyla Monfast tarafından sağlanacak hizmet üzerinden gerçek iradelerine uymayacak şekilde işlem yaparak kendisine yahut üçüncü kişilere yarar sağlayıcı nakit satışı niteliği taşıyan işlemlerde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu tür bir işlemin resmi merciler ve / veya Monfast tarafından tespit edilmesi durumunda Monfast, tek taraflı olarak işbu Sözleşme kapsamında vermiş olduğu hizmetlerin kullanımını durdurma ve Sözleşme’yi sözleşmeye aykırılıktan dolayı feshetme hakkına ve bu sebeple uğrayacağı zarar ve doğacak idari para cezalar için Şirket’e rücu etme hakkına sahiptir.

 

5.9 Monfast’in, şüpheli işlemlerde ya da Monfast tarafından herhangi bir nedenle riskli olarak değerlendirilen işlemler açısından, işlem tutarlarını ödeme tarihi gelmesine rağmen, kendisine konuya ilişkin sorumluluk yüklenen sürenin (Bankaların chargeback, iade vb. diğer finansal riskler için öngördüğü süreler veya Monfast tarafından riskli bulunan süreler) sona ermesine kadar ödemeyi erteleme, riskin gerçekleşmesi halinde ise işlem tutarını iade edeceğinden, Şirket’e herhangi bir ödeme yapmama hakkı saklıdır.

 

5.10 Şirket, Hizmeti kullanılarak ödemesi yapılacak mal ve hizmetlerin sunulmasına ilişkin Monfast’in hiçbir taahhüt ve yükümlülüğü olmadığını, bu işlemlere ilişin 3. kişilerin her türlü talebinden Monfast’i ari kılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 1. CHARGEBACK (GERİ ÖDEME)

 

6.1 Monfast, yetkisiz işlemin varlığına ilişkin herhangi bir şüphe, risk veya haklı bir nedenin bulunması halinde Şirket’in işlemlerini kabul etmeme veya durdurma hakkını saklı tutar.

 

6.2 Monfast, Ödeme İşleminin gerçekleşmemiş veya hatalı gerçekleşmiş kısmını Şirket’e iade edebilir. Ürün ve hizmet alımında chargeback talepleri ile ilgili ürün ve hizmeti sağlayan üçüncü kişi ve / veya kuruluşun sorumluluğu devam etmektedir.

 

6.3 Şirket, özellikle Müşteri’nin şikayetine ve bankanın talebine neden olan İşlem hakkındaki tüm bilgileri Monfast’e sağlamak başta olmak üzere Monfast tarafından talep edilen tüm iş birliği koşullarını yerine getirecektir. Monfast, chargeback ile ilgili olarak Şirket’ten talebine ilişkin gerçeğe dayalı kanıtlar sunmasını isteyebilir. Şirket’in Monfast’in bilgi ve belge talebini belirtilen süre içerisinde yerine getirmemesi halinde komisyon, olası ücretler ve yaptırımlar veya diğer ödemeler dâhil olmak üzere Şirket’in hesabından ilgili tutarları tek taraflı olarak düşme hakkına sahip olacaktır. Monfast, Şirket tarafından bilgilerin ve belgelerin zamanında sağlanmış olmasına rağmen Müşteri şikâyetinin Harcama İtirazları Kuralları doğrultusunda Banka tarafından haklı olduğunun anlaşılması üzerine Şirket’in hesabından ilgili tutarları tek taraflı olarak düşme hakkına sahip olacaktır.

 

6.4 Monfast’in, ilgili chargeback tutarını Şirket’e ve Şirket’in organik bağı bulunan ve / veya ortak hissedarları bulunan 3. kişi Monfast müşterilerine ödenecek bedellerden mahsup etme ve eğer Monfast’e herhangi bir teminat ödenmiş bu teminat üzerinde hapis hakkını kullanma ve teminat isteme hakları saklıdır.

 

6.5 Monfast, Şirket’in geri ödeme talebini kabul edebilir ya da gerekçeleri ile reddedebilir. Şirket bu halde Monfast’e karşı herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul ve beyan eder.

 

 1. ELEKTRONİK PARA HİZMETLERİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER

 

7.1 Monfast, Şirket tarafından Elektronik Para ihracı talebinde bulunulması halinde Şirket tarafından tanımlı kredi kartı, banka kartı veya hesabı üzerinden iletilen fon kadar Elektronik Parayı ihraç ederek Şirket’e sunacağını ve ihraç edilen Elektronik Paranın fona çevrilme talebini mevzuatın elvermesi koşulu ile fona çevireceğini, elektronik para karşılığında alınacak fonun tutarını gösteren dekontu elektronik ortamda Şirket’e sunacağını kabul ve beyan eder.

 

7.2 Monfast, Şirket’in talebi doğrultusunda Şirket’ten alınan fona eşit miktarda Elektronik Para ihraç edebilecektir. Şirket, Müşteri tarafından gerçekleştirilen alışverişlerde Elektronik Para kullanılabileceğini kabul ve beyan eder.

 

7.3 Sözleşme kapsamında Monfast ödeme işlemleri için verilmesi gereken Ödeme işlemine ilişkin onay, kararlaştırılan yönteme uygun olarak, işlem gerçekleşmeden önce ya da Taraflar arasında anlaşılmış olması halinde işlemin gerçekleşmesinden sonra verilir. Onay’ın Monfast’a ulaştıktan sonra aksi Taraflarca kararlaştırılmadıkça geri alınamaz. Kararlaştırılan yönteme uygun olarak onaylanmamış ödeme işlemi yetkilendirilmemiş sayılır. Bu halde Monfast herhangi bir işlem gerçekleştirmeyecektir.

 

7.4 Monfast ödeme işleminin gerçekleşmemiş veya hatalı gerçekleşmiş kısmını Şirket’in Monfast hesabına iade edecektir. Monfast ayrıca Şirket adına gelen ödemelerde tutarı derhal Şirket’in hesabına aktararak kullanımına hazır hale getirir. Monfast herhangi bir şüphe veya riskli işlem tespiti haline ödeme işlemini durdurma ve tutarı bloke etme hakkına sahiptir.

 

7.5 Şirket, herhangi bir zamanda Elektronik Paranın kısmen veya tamamen fona çevrilmesi talebinde bulunabilecektir. Monfast, Mevzuat uyarınca aksi yönde bir hak veya yükümlülüğü bulunmadığı sürece, Şirket’in talebi üzerine Elektronik Para karşılığı kadar fonun geri ödenmesine ilişkin işlemleri gerçekleştirecektir. Monfast, Elektronik Paranın karşılığı olan fonu yalnızca Şirket’in iletmiş olduğu ve sistemde kayıtlı olan banka hesabına ödemektedir. Ödemenin yapılabilmesi için Şirket’in hesabının onaylanmış olması gerekmektedir. Hesaba dair bilgilerin yanlış veya eksik verilmesi nedeniyle işlemlerin gereği gibi yerine getirilmemesinden Monfast sorumlu tutulamaz.

 

7.6 Ödeme Emri Monfast’e ulaştığı anda geri alınamayacak olup, söz konusu Ödeme Emrinin 17:00’dan sonra Monfast’e ulaşması halinde işlemler takip eden iş günü başlatılacaktır.

 

 1. HAVALE / EFT İLE ÖDEMEYE İLİŞKİN HÜKÜMLER

 

8.1. Monfast, Havale / EFT ile Ödeme kapsamında Şirket’in hizmet ve mal satış işlemleri için Müşterilerden banka havalesi ve EFT yöntemi ile Monfast ödeme hesapları üzerinden tahsilat yapabilmesi için gerekli ödeme hizmetini sağlayacaktır.

 

8.2. Monfast, bahsi geçen ödemelerin bankalar ve anlaşmalı kuruluşlardan kaynaklanan sorunlar nedeniyle, bu işlemlerin zamanında gerçekleşmemesinden sorumlu değildir.

 

8.3. Şirket, Monfast’in işbu sözleşme kapsamında sağlamış olduğu hizmetler ile satışı yasal olan ürünler ve hizmetlerin sunulacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Monfast’in satışı hukuka aykırı olan ya da Monfast’in politikalarına ters düşen ürünlerin veya hizmetlerin sunulduğunun tespiti halinde, bu ürünlere veya hizmetlere ilişkin ödemeleri reddetme veya işbu sözleşme kapsamında sunmuş olduğu Hizmet’in kullanılmasını tamamen durdurma yetkisi bulunacaktır.

 

8.4. Şirket, Sözleşme’nin 5.5 ve 5.6 maddelerinin Havale / EFT ile Ödeme hizmeti üzerinden gerçekleştirilecek işlemler için de geçerli olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

8.5. Monfast gerçekleştirilen tüm işlemlerde para birimi olarak Türk Lirası kullanılacaktır.

 

8.6. Şirket, kendisine veya üçüncü bir kişiye ait banka veya Monfast hesabı kullanılarak kazanç elde etmek amacıyla Monfast tarafından sağlanacak hizmet üzerinden gerçek iradelerine uymayacak şekilde işlem yaparak kendisine yahut üçüncü kişilere yarar sağlayıcı nakit satışı niteliği taşıyan işlemlerde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu tür bir işlemin resmi merciler ve / veya Monfast tarafından tespit edilmesi durumunda Monfast, tek taraflı olarak işbu Sözleşme kapsamında vermiş olduğu hizmetlerin kullanımını durdurma ve Sözleşme’yi sözleşmeye aykırılıktan dolayı feshetme hakkına ve bu sebeple uğrayacağı zarar ve doğacak idari para cezalar için Şirket’e rücu etme hakkına sahiptir.

 

8.7. Monfast’in, şüpheli işlemlerde ya da Monfast tarafından herhangi bir nedenle riskli olarak değerlendirilen işlemler açısından, işlem tutarlarını ödeme tarihi gelmesine rağmen, kendisine konuya ilişkin sorumluluk yüklenen sürenin (Bankaların finansal riskler için öngördüğü süreler veya Monfast tarafından riskli bulunan süreler) sona ermesine kadar ödemeyi erteleme, riskin gerçekleşmesi halinde ise işlem tutarını iade edeceğinden, Şirket’e herhangi bir ödeme yapmama hakkı saklıdır.

 

8.8. Şirket, Hizmeti kullanılarak ödemesi yapılacak mal ve hizmetlerin sunulmasına ilişkin Monfast’in hiçbir taahhüt ve yükümlülüğü olmadığını, bu işlemlere ilişin 3. kişilerin her türlü talebinden Monfast’i ari kılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 1. KART SAKLAMA HİZMETİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER

 

9.1. Monfast, Müşteri’nin İnternet Sitesi üzerinden gerçekleştireceği alışverişlerde tek tıkla ve / veya tekrarlayan ödemeler yapabilmesi için Hassas Ödeme Verilerinin toplanması, tokken oluşturularak muhafaza edilmesi hizmetini Şirket’e sunacaktır.

 

9.2. Şirket, işbu Kart Saklama Hizmeti’nin sağlanabilmesi için Monfast adına Monfast’in belirlediği koşullarla Müşterilere gerekli bilgilendirmeyi yapması ve gerekli izinleri temin etmesi gerektiğini bildiğini ve bu yükümlülüklerini eksiksiz ve süresinde gerçekleştireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

9.3. Şirket, Monfast tarafından Müşterilerce imzalanması ve onaylanması gereken belgelerin onay ve imza süreçlerinin tamamlanmadan işbu hizmetten yararlanamayacağını bilmekte ve aykırı bir eylemde bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

 

9.4. Şirket, Hassas Ödeme Verilerinin Monfast tarafından elde edilebilmesi ve EK-3’te yer alan Monfast Kart Saklama Hizmet Kullanım Şartları’nın Müşteri’ye sunulup, “Kart bilgilerimin sonraki ödemelerim için kaydedilmesini onaylıyorum.” ve / veya “Kart bilgilerimin periyodik ödemelerim için kaydedilmesini onaylıyorum.” benzeri onayların ve bu onayların geri alınabilmesine ilişkin beyanların alınabilmesi, muhafazası ve Monfast ile paylaşabilmesi için gerekli güvenli teknik altyapıyı sağlayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Monfast’in bu hususta hiçbir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

 

9.5. Şirket, Müşteriler ’den temin ettiği onaylara ve / veya onayların geri alınmasına ilişkin kayıtları Monfast’in talep etmesi halinde paylaşacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

9.6. Şirket, işbu Sözleşme kapsamında, sağlamakta olduğu elektronik ticaret hizmetlerine ilişkin gerekli elektronik ödeme altyapısı hizmetini Monfast’dan talep etmemesi halinde bu alt yapıya sahip olduğunu ve bu kapsamda bir veya daha fazla banka ile sanal POS uygulaması için anlaşma yaptığını kabul ve beyan eder.

 

9.7. Şirket, Müşterilere ait Hassas Ödeme Verilerinin gizliliğini ve güvenliğini en üstdüzeyde sağlamak ve buna ilişkin gerekli tüm tedbiri almakla yükümlüdür.

 

9.8. Şirket, Hizmetler için gerekli Monfast tarafından sunulacak veri depolama hizmeti haricinde, hiçbir surette kendi içerisinde Hassas Ödeme Verisi tutmayacak, işlemeyecek ve / veya kaydetmeyecektir.

 

9.9. Şirket, söz konusu bilgileri Monfast’in talebi ile derhal paylaşmakla yükümlüdür.

 

9.10. Şirket, İnternet Mağazası’nda, Müşteri’ye Hassas Ödeme Verilerini silme ve Monfast hizmetlerini iptal etme seçeneği sunan sistem uygulayacağını ve herhangi bir Müşteri tarafından yapılan kayıt iptalini, Müşteri’nin Hizmetler’e ilişkin kaydını sildirmesinden itibaren en geç 24 saat içerisinde Monfast’e bildireceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

 

9.11. Şirket, riskli bir durum ve / veya güvenlik açığı tespit etmesi halinde derhal ve en geç aynı işgünü içerisinde Monfast’i bilgilendireceğini kabul ve taahhüt eder.

 

 1. DOLANDIRICILIK İZLEME HİZMETİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER

 

10.1. İşbu Sözleşme kapsamında, Şirket sağlamakta olduğu elektronik ticaret hizmetlerine ilişkin gerekli elektronik ödeme altyapısına sahip olduğunu ve bu kapsamda bir veya daha fazla banka ile sanal POS uygulaması için anlaşma yaptığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

10.2. Şirket, Taraflarca EK-1 Ücret Tablosunda belirtilen koşul ve sayıda ödeme işlemini Dolandırıcılık İzleme Hizmeti’nden faydalanmak üzere Monfast sistemine yönlendirecektir.

 

10.3. Şirket, Monfast tarafından paylaşılacak yazılımı, kendi sistemine entegre etmekle ve Monfast tarafından verilecek talimatlara uymakla yükümlüdür.

 

10.4. Şirket tarafından Monfast’e yönlendirilen her bir ödeme işlemi, Monfast tarafından geliştirilen dolandırıcılık önleme filtresi ile denetlenecektir. Denetleme neticesinde, şüpheli olarak değerlendirilen işlemler mümkün olan en kısa sürede Şirket’e bildirilecektir.

 

10.5. Dolandırıcılık İzleme, ödeme işlemlerinin incelenerek dolandırıcılık maksadı taşıyıp taşımadığının değerlendirilmesinden ibarettir. Hassas Ödeme Verilerinin ve işlem bilgilerinin Şirket ya da 3. kişiler tarafından saklanması nedeniyle doğacak bilgi çalınması olaylarına ilişkin Monfast’in herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

 

10.6. Şirket ile alakalı olarak veri hırsızlığı şüphesi bulunduğu takdirde, Şirket masrafları kendisine ait olmak üzere derhal veri denetlemesi yaptıracaktır. Hassas Ödeme verisinin talep edildiğinin ve / veya dolandırıcılığın tespit edilmesi halinde, tek muhatabın Şirket olacağını, Monfast’in uğrayabileceği her türlü zarar ve ziyanı derhal ve nakden ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

10.7. Şirket, Dolandırıcılık İzleme’yi sadece İnternet Sitesi’nde kullanacağını, İnternet Sitesi’nin niteliğini Monfast’ın yazılı onayını almadan değiştirmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

10.8. Monfast, Dolandırıcılık İzleme’nin kesintisiz ve tam koruma sağlayacağını taahhüt etmemektedir. Taraflar, Dolandırıcılık İzleme’nin kullanımına karşın ödeme işleminin dolandırıcılık ve / veya başka bir sebeple ters ibraz yolu ile banka tarafından Şirket’ten tahsil edilmesi ihtimalini ve bu ihtimalde Monfast’in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan ederler.

 

 1. ÖDEME VE ÜCRETLER

 

11.1. İşbu Sözleşme kapsamında Şirket’e sunulan hizmetlerle ile ilgili ödemesi gereken ücretler, EK-1’ de yer alan ücret tablosunda belirtilen şekildedir. Monfast, işbu Sözleşmede yer alan ve uygulanan ücretleri dilediği zaman ve herhangi birbildirim’ de bulunmaksızın değiştirme hakkına sahiptir. Şirket bu halde herhangi bir itiraz iler sürmeyeceğini kabul ve beyan eder. Ödeme işlemi için Şirket tarafından ödenen /ödenecek toplam ücret ve ücretlerin dökümü Monfast tarafından Şirket’e iletilecektir.

 

11.2. Şirket’in ödemekle yükümlü olduğu ücretleri ödemekten imtina etmesi halinde Monfast söz konusu ücreti yasal faiziyle birlikte talep etme ve uğradığı her türlü zararın tazminini isteme hakkını saklı tutar. Ödemeler tamamlanıncaya kadar Monfast Şirket’e ait hesapları bloke edebilir.

 

 1. LİSANS VE TELİF HAKLARI

 

12.1. Şirket, işbu Sözleşme kapsamında Monfast tarafından sağlanan hizmetler kapsamında ve tüm hakları münhasıran Monfast’e ait olan web sitesini, yazılımları, programları, sistem mimarisini ve sistem kodlarını sadece işbu Sözleşme süresince ve Sözleşme hükümlerine uygun olarak kullanacağını, yazılımlara ait kaynak kodlarını, ara yüzleri, sistem mimarisini ve sistem kodlarını tamamen veya kısmen, doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir şekilde kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, satmayacağını, ücretli veya ücretsiz olarak devretmeyeceğini, değiştirmeyeceğini, yaymayacağını, umuma sunmayacağını, herhangi bir şekilde üçüncü şahısların kullanımına açmayacağını, içeriğinde değişiklik yapmayacağını, kaynak kodu dönüştürme veya ters mühendislik işlemleri uygulamayacağını ve işbu sözleşme kapsamı dışında kullanmayacağını, işbu madde hükmüne aykırı hareket etmesi Monfast’ın uğrayacağı tüm zararları nakden ve defaten karşılayacağını kabul ve taahhüt eder.

 

 1. SÜRE VE FESİH

 

13.1. İşbu Sözleşme, Şirket tarafından onaylanması ile birlikte yürürlüğe girecek olup, Taraflarca feshedilmediği sürece yürürlükte kalacaktır.

 

13.2. Şirket, herhangi bir zamanda 30 gün, Monfast 2 ay önceden yapacağı yazılı bildirimle işbu Sözleşme’yi feshedebilecektir. Bu halde Şirket, Monfast tarafından yerine getirilen hizmetlerin ödemelerini eksiksiz olarak yerine getirmekle yükümlüdür.

 

13.3. Monfast’in Kanun kapsamındaki faaliyet izninin herhangi bir nedenle sonlanması halinde, işbuSözleşme kendiliğinden sona erer.

 

13.4. Şirket’in herhangi bir ihlali bulunması halinde Monfast, Sözleşmeyi derhal feshedebilir ve Şirket hesaplarını bloke edebilir. Monfast’in ihlal nedeni ile herhangi bir zarara uğraması halinde Şirket her türlü zararı ilk talep üzerine derhal ve peşinen ödemekle yükümlüdür. Monfast’ın işbu zararlarını Şirket’in Monfast nezdindeki hak ve alacaklarından ve sunulmuş ise teminattan takas ve mahsup hakkı saklıdır.

 

13.5. Monfast, Şirket’in acze düşmesi, iflas, iflasın ertelenmesi, kayyum tayini ve konkordato ile ilgili prosedürlere konu olması ya da faaliyetlerini fiili olarak durdurması yada faaliyet konusunu esaslı bir şekilde değiştirmesi, mal varlığının tümünü yada önemli bir bölümünü elden çıkarması, halinde, işbu Sözleşme kapsamındaki hizmetlerini durdurarak Sözleşme’yi herhangi bir tazminat ödemeksizin feshetme hakkına sahiptir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI, SIR SAKLAMA ve GİZLİLİK HÜKÜMLERİ

 

14.1. Tarafların işbu Sözleşme kapsamında, birbirlerine verdikleri ve yazılı olarak bilgiler gizli bilgi (‘Gizli Bilgi’) kapsamındadır ve ifşa yasağına tabidir. İlgili tarafın yazılı izni olmaksızın, gizli bilgi hiçbir gerekçe ile kısmen veya tamamen gerçek veya tüzel üçüncü şahısların bilgisine sunulmayacak veya herhangi bir biçimde ifşa edilmeyecektir. Taraflar, işbu Sözleşme kapsamında, kendisine verilmiş / iletilmiş herhangi bir Gizli Bilgi’nin korunmasına ilişkin olarak aşağıda belirtilen hususları kabul ve taahhüt ederler;

 

(a) İlgili tarafın önceden verilmiş yazılı izni olmaksızın Sözleşmede yer alan hizmetlerden bağımsız olarak Gizli Bilgi bir üçüncü şahsa ifşa edilmeyecektir.

 

(b) Gizli Bilgi yalnızca veriliş amacına uygun ve bu amaçla sınırlı olarak kullanılacaktır.

 

(c) Taraflar, kendisine tevdi edilmiş Gizli Bilgileri korurken kendi gizli bilgilerini korumakta gösterdiği özenin aynısını gösterecektir.

 

(d) Taraflar, Gizli Bilgiyi ancak zorunlu hallerde ve iş gereği bu Gizli Bilgiyi öğrenmesi gereken personeline ve işbu sözleşme kapsamında iş birliği yapılan üçüncü kişilere verebilecek ancak bu bilginin gizli olduğu konusunda personelini ve üçüncü kişileri uyaracak ve Gizli Bilginin korunması için gerekli her türlü önlemi alacaklardır.

 

14.2. Taraflar aşağıdaki bilgilerin gizli bilgi ve ifşa yasağı kapsamı dışında olduğunu kabul etmişlerdir.

 

(a) Gizli Bilginin tarafların veya tarafların çalışanlarının bir kusuru olmaksızın kamuya mal olması halinde,

 

(b) Gizli Bilginin taraflar dışında bir kaynak tarafından kamuya ifşa edilmesi halinde,

 

(c) Gizli Bilginin yürürlükte olan mevzuat veya verilmiş mahkeme kararı ya da idari emir gereğince açıklanmasının kanunen zorunlu olması halinde,

 

(d) Gizli Bilginin zaten önceden kamuya ifşa olması halinde.

 

14.3. Taraflar, birbirlerine ait Gizli Bilgi hakkında bir ifşa durumundan haberdar olurlarsa birbirlerini derhal ve yazılı olarak bu yetkisiz ifşa hakkında bilgilendirirler ve Tarafların bu sebeple maruz kalacağı zararları azaltmak için elinden gelen tüm gayreti gösterirler.

 

14.4. Şirket, Veri Sorumlusu sıfatı ile 6698 sayılı Kanun kapsamında öngörülmüş her türlü yükümlülüğü eksiksiz yerine getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Şirket, elde etmiş olduğu ve Sözleşme kapsamında paylaşacağı kişisel verilerin yurt içi ve yurt dışında bulunan üçüncü kişilere aktarılması ve işlenmesi için gerekli izinlerin veri sahiplerinden 6698 sayılı Kanun’a uygun olarak alındığını kabul beyan ve taahhüt eder.

 

14.5. Sözleşmede yer alan hizmetlerin ifası sırasında Monfast’ın “Veri İşleyen” sıfatını haiz olması koşulu ile Monfast, 6698 sayılı Kanun’da Veri İşleyen tanımı kapsamında yüklenen tüm sorumluluk ve yükümlülükleri yerine getirmeyi kabul etmektedir.

 

14.6. Monfast, 6698 sayılı Kanun ‘da tanımlı olduğu şekilde kendi kusuru nedeniyle kişisel verilerin amacı dışında kullanılması veya yine kusura dahilinde üçüncü kişilere kanunsuz olarak ifşa edilmiş olması halleri dışında doğrudan veya dolaylı hiçbir zararın muhatabı değildir.

 

14.7. Herhangi bir resmi kurumun Monfast’e işbu Sözleşme kapsamında sahip olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak elde edilmesi veya hukuka uygun olarak muhafazasının sağlanmaması gibi 6698 Sayılı Kanun kapsamında Veri Sorumlusu’na ilişkin yükümlülüklerin ihlalinden kaynaklı olarak idari para cezası öngörmesi halinde Şirket, işbu idari para cezası bedelini Monfast’e ilk talepte nakden ödeyeceğini kabul beyan ve taahhüt eder.

 

14.8. Monfast, herhangi bir resmi kurumdan madde 11 kapsamında gelecek bildirim neticesinde tüm tazminat talebi hakları saklı kalmak kaydıyla Sözleşmeyi derhal feshetmeye yetkilidir.

 

 1. MÜCBİR SEBEP

 

İş bu Sözleşme’nin imzalandığı tarihte var olmayan ve öngörülemeyen, Taraflar’ın veya tek bir Taraf’ın çalışma imkanlarını kısmen veya tamamen, geçici veya daimî olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen beşerî ve doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, grev, lokavt vb. gibi haller ile Taraflar’ın kontrolü haricinde zuhur eden sair haller mücbir sebep sayılır. Mücbir sebebe maruz kalan Taraf durumu derhal diğer Tarafa yazılı olarak bildirir ve mücbir sebep süresi boyunca Taraflar’ın edimleri askıya alınır. Mücbir sebepler ortadan kalkınca Sözleşme kaldığı yerden devam eder. Mücbir sebep halinin 1(bir) aydan uzun sürmesi halinde, hakları ihlal edilen Taraf işbu Sözleşme’yi tazminatsız olarak feshedebilir.

 

 1. DİĞER HÜKÜMLER

 

16.1. Sözleşme Değişiklikleri Monfast, işbu Sözleşmede yer alan hüküm ve koşulları dilediği zaman değiştirebilecek olup, komisyon oranları, ücretler, kamu kurumları tarafından alınan idari kararlar ve Monfast’in işbu sözleşme kapsamında sunduğu hizmete ilişkin işbirliğinde bulunduğu banka ve finans kuruluşları tarafından gerçekleştirilecek değişiklikler değişiklik tarihinde yürürlüğe girecektir. Sözleşmede yapılacak diğer değişiklikler için Şirket’e www.Monfast.com adresinden 7 (yedi) gün öncesinden bildirimde bulunacaktır. Şirket’in değişikliklerde mutabık kalmaması halinde Sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır. Şirket’in değişikliğe itiraz etmemesi halinde değişiklik kabul edilmiş sayılacaktır. Monfast tarafından yapılan bildirimler www.Monfast.com adresinde derhal yayınlanacak olup, Şirket web sitesinde yer alan işbu Sözleşme metnine dilediği zaman ulaşabilecektir.

 

16.2. Delil Taraflar, bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda Monfast’a ait defter ve kayıtlarının, bilgisayar kayıtlarının, veri tabanında ve sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtların, faks mesajlarının, anlık mesajlaşma uygulamaları yazışmalarının, e-maillerinin, sosyal medya yazışmalarının, muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bunların kesin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

16.3. Tebligat ve YazışmalarTarafların Kanuni adresleri işbu Sözleşme giriş kısmında belirtildiği gibidir. Bu adreslere yapılan tebligatlar, Taraflara yapılmış gibi sayılacaktır. Taraflar adreslerinde meydana gelen değişikliklerini noter vasıtasıyla yazılı olarak duyurmadığı sürece protokolde yazılı adreslere yapılacak tebligatların tarafları bağlayacağı ve geçerli yasal tebligat olarak kabul edileceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

 

16.4. Devir ve Temlik Yasağı Şirket, işbu Sözleşme’yi ve bu Sözleşme ile sahip olduğu hak, alacak ve yükümlülüklerini tamamen ve/veya kısmen hiçbir şekil ve koşulda 3. kişiye devir ve temlik edemez.

 

16.5. Sözleşmenin Bütünlüğü İşbu Sözleşme’nin herhangi bir maddesinin paragrafının veya cümlesinin geçersiz veya uygulanması mümkün olmadığı herhangi bir şekilde kabul edilirse bu geçersizlik veya uygulanmama Sözleşme’nin diğer maddeleri veya aynı maddenin diğer paragraf veya cümlelerine etmeyecektir. Taraflar, işbu Sözleşme’nin yürürlüğünü veya geçerliliğini kaybetmiş olan hükümlerini, işbu Sözleşme’nin ifadesi ve amacına en uygun içerik ve amaca sahip olan hükümlerle yazılı mutabakat sağlayarak değiştireceklerini kabul etmektedirler.

 

16.6. Feragat Taraflar, işbu Sözleşme’nin yürürlüğü süresince Sözleşme’den doğan herhangi bir hakkını kullanmamış olması veya karşı taraftan herhangi bir edimi yerine getirmesi istenmemiş olması o haktan feragat ettiği ve ileride bu edimin ifasını istemeyeceği anlamına gelmeyecektir.

 

16.7. Vergi ve Harçlar İşbu Sözleşme’den doğan damga vergisi Taraflarca eşit olarak ödenecek

 

16.8. Uygulanacak Hukuk ve Yetki İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. İşbu Sözleşme 12 (oniki) sayfadan ibaret olup, ______________ tarihinde 2 (iki) orijinal nüsha olarak imzalanmıştır. Tarafların imza sirkülerleri ektedir.

 

 

 

pci-dss
tcmb

Copyright 2020 Monfast. All rights reserved.